توضیحات کامل :

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

 

بخشی از متن پاورپوینت: 
سیستم اطلاعات بازاریابی
شامل افراد،‌ تجهیزات و روش های جمع آوری ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل ، ارزیابی و توزیع به موقع اطلاعات صحیح به تصمیم گیرندگاه بازاریابی است .
تعیین اطلاعات مورد نیاز 
یک سیستم اطلاعات بازاریابی خوب ، سیستمی است که بین اطلاعات مورد نیاز مدیران از یک سو و اطلاعاتی که فراهم کردن آن عملاً ممکن است ، از سوی دیگر تعامل برقرار کند .
تهیه اطلاعات : 
منابع‌ داخلی :  اکثر مدیران بازاریابی باری تصمیم گیریهای خود از اطلاعات منابع داخلی و گزارشها استفاده می کنند.
اطلاعات و اخبار بازاریابی : به اطلاعات روزانه دربازه تحولات و تغییرات محیط بازاریابی ، اطلاعات و اخبار بازاریابی می گویند .
تحقیقات بازاریابی : عامل ارتباط دهنده مصرف کننده .
مشتری و جامعه از طریق اطلاعات به بازاریاب .
فرآیند تحقیقات بازاریابی :
تعریف مشکل و تعیین اهداف تحقیق :
 اغلب دشوارترین مرحله فرآیند تحقیقات بازاریابی محسوب می شود ، شرح مشکل و اهداف تحقیق ، راهنمای فرآیندهای کامل تحقیقات است .
تهیه طرح تحقیق : 
مستلزم تعیین اطلاعات مورد نیاز ، تهیه یک طرح جمع آوری کارآمد اطلاعات و ارائه طرح به مدیریت بازاریابی است .
   1- تعیین نیاز های اطلاعاتی ویژه 
   2- جمع آوری اطلاعات ثانویه 
   3- جمع آوری اطلاعات ازمنابع 

فهرست :
 مقدمه 
 سیستم اطلاعات بازاریابی 
 تعیین اطلاعات مورد نیاز 
 تهیه اطلاعات 
 تحقیقات بازاریابی
 فرایند تحقیقات بازاریاب
 جمع آوری اطلاعات از منابع 
 تجزیه و تحلیل اطلاعات