توضیحات کامل :

پاورپوینت شناخت فضای شهری

 

قسمتی از متن :

توده و فضا

قوت

وجود اراضی قابل توسعه
احاطه شدن توده های موجود با فضای کافی

ضعف

انسداد و گسستگی فضاهای همگانی
-غلبه فضا بر توده و وجود توسعه نامتعادل فضایی
فرصت

امکان تغییر نظام کالبدی و توده گذاری در بخش هایی از بافت
-امکان برقراری ارتباط پیوسته همسطح
تهدید

گسستگی فضایی
عدم امکان برنامه ریزی فضاهای باز در فضاهای صنعتی
عدم امکان تغییر نظام کالبدی و توده گذاری در بخشی از بافت

 

فهرست مطالب :

شناخت فضای شهری

توده و فضا

پهنه

نقطه

اسکلت بندی

فعالیتها

کیفیت ابنیه

تراکم

ارزش ابنیه

کانون ها فعالیتی

درایگاه

باد غالب

موانع توسعه

آلودگی